Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoc i njegu?

Tko može ostvariti pravo na doplatak za pomoc i njegu?

Može ga ostvariti:

 • osoba kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti prijeko potrebna stalna ili privremena pomoć i njega druge osobe, jer sama ne može udovoljavati osnovnim životnim potrebama,
 • ako doplatak za pomoć i njegu ne može ostvariti po drugoj osnovi,
 • ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 200% osnovice koju određuje Vlada Republike Hrvatske (1.000,00 kn), odnosno ako prihod samca ne prelazi iznos od 250% navedene osnovice (1.250,00 kn) u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti.
 • korisnik kojem stalni ili tjedni smještaj nije osiguran sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, nego na temelju ugovora s vlasnikom ustanove socijalne skrbi, može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu pod uvjetima propisanim Zakonom.
 • osoba čiji je roditelj ostvario pravo na rad s polovicom punog radnog vremena po posebnim propisima može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu.

Doplatak za pomoć i njegu odobrava se u punom ili u smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

 • teže tjelesno ili mentalno oštećena osoba,
 • teže psihički bolesna osoba,
 • osoba s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju,
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu, iako je prihod po članu obitelji, odnosno prihod samca, veći od navedenog prihoda ima:

 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ako nema teže tjelesno ili mentalno oštećenje ili težu psihičku bolest ili teže trajne promjene u zdravstvenom stanju,
 • slijepa, gluha i gluhoslijepa osoba koja je osposobljena za samostalan život i rad.

Postupak ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu

Postupak radi ostvarivanja prava na doplatak za pomoć i njegu pokreće se podnošenjem zahtjeva kod nadležnog centra za socijalnu skrb (prema prebivalištu ili boravištu), osobno na zapisnik ili pismenim podneskom.

Zahtjev može podnijeti:

 • osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na doplatak za pomoć i njegu
 • član obitelji ili član domaćinstva u kojem živi osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje prava
 • bliski srodnik
 • druga osoba koja ima saznanja o potrebi priznavanja prava na doplatak za pomoć i njegu

Uz zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu obavezno se prilaže kopija medicinske dokumentacije za osobu kojoj je pomoć i njega druge osobe potrebna. Medicinska dokumentacija ne smije biti starija od 2 godine.

U postupku priznavanja prava na doplatak za pomoć i njegu potrebno je pribaviti i drugu dokumentaciju, i to:

 • podatke o prihodima svih članova domaćinstva – za 3 mjeseca  koja prethode mjesecu u kojem se podnosi zahtjev
 • 3 zadnja mirovinska čeka
 • potvrda o plaći
 • potvrda o naknadi kod Zavoda za zapošljavanje
 • potvrda o visini opskrbnine
 • za osobe iznad 60 g (žene) i 65 g (muškarci) koje ne primaju mirovinu – potvrdu Zavoda za mirovinsko osiguranje da ne primaju mirovinu
 • potvrdu porezne uprave o visini prihoda
 • fotokopiju osobne iskaznice
 • izvod iz matice rođenih ili domovnicu (neobavezno)
 • izjavu o zajedničkom domaćinstvu

Radi utvrđivanja postojanja prijeke potrebe pomoći i njege druge osobe provodi se vještačenje.

Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima jer se ne može, ni uz pomoć ortopedskih pomagala samostalno kretati u stanu i izvan stana, uzimati hranu, oblačiti se i svlačiti, održavati osobnu higijenu, kao ni obavljati druge osnovne fiziološke potrebe.

Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u smanjenom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može potpuno udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima, jer se ne može samostalno kretati izvan stana radi nabave osnovnih životnih potrepština i korištenja zdravstvene zaštite.

Prijeka potreba privremene pomoći i njege u punom ili smanjenom opsegu postoji i kada osoba zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili tjelesnog oštećenja ne može udovoljiti osnovnim životnim zahtjevima.

Nakon provedenog vještačenja i dostave nalaza i mišljenja nadležnom centru za socijalnu skrb, o utvrđenim činjenicama se obavještavaju stranke u postupku, nakon čega se donosi rješenje kojim se, ovisno o utvrđenom opsegu potrebe pomoći i njege druge osobe i visini prihoda, donosi rješenje o priznavanju prava na doplatak za pomoć i njegu ili o odbijanju zahtjeva.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 100% osnovice (500,00 kn),
 • u smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kn).

Twitter