O Centru

Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica smješten je u središtu općine Zlatar Bistrica. Mjesna nadležnost Centra prostire se na područje od 342,36 km2  te je  mjesno nadležan za: grad Zlatar i općine Budinščina, Hraščina-Trgovišće, Konjščina, Lobor, Mače, Mihovljan, Novi Golubovec i Zlatar Bistrica na kojem živi 25 262 stanovnika. Sa 14 zaposlenih  radnika, svojim višegodišnjim iskustvom i prepoznavanjem potreba građana na području  svoje mjesne  nadležnosti, aktivno sudjelujemo u životu lokalne zajednice s općim ciljem unapređenja kvalitete života ljudi na tom području.

U Centru su formirani:

I.  URED RAVNATELJA

Ravnateljica: Marija Kurtanjek, dipl. soc. radnica

 • Predlaže godišnji plan i program rada Centra
 • Vodi poslovanje Centra
 • Predstavlja i zastupa Centar
 • Predlaže Upravnom Vijeću nacrt Statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno Vijeće
 • Sklapa i otkazuje ugovore o radu
 • Daje pisanu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom prometu u okviru nadležnosti utvrđene Statutom Centra
 • Određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije
 • Vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje
 • Obavlja druge poslove u skladu s propisima, Statutom i općim aktima Centra
 • Dugi poslovi

II. PREDNJI URED

Prijemni ured – 049/588-093

Stručni radnik : Blaženka Milički, dipl. soc.radnica

Prijemni ured  obavlja prvi kontakt s osobom koja traži socijalnu uslugu ili novčanu naknadu, obavlja se inicijalna  procjena potreba.

Ukoliko se korisnik prvi put obraća ili mu nije poznato tko je njegov nadležni socijalni radnik, može se javiti u Prijemni ured, gdje će dobiti sve potrebne informacije o mogućnostima i načinu ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.

Pisarnica – 049/461-805

Administrativni radnik : Vedran Topljak, upravni referent

U pisarnici se obavljaju administrativni poslovi, urudžbiranje, otprema pošte, arhiviranje, vođenje evidencije i dokumentacije.

III. STRAŽNJI URED

Stručna cjelina za novčane naknade – 049/588-095

Stručna radnica : Ivana Zubić, dipl.soc.radnica

U stručnoj cjelini za novčane naknade osigurava se pomoć u prevladavanju materijalnih poteškoća kako samaca tako i obitelji, uzrokovanih objektivnim i subjektivnim okolnostima.

Pomoć se pruža savjetovanjem, pomaganjem u pronalaženju najboljih mogućnosti koje su trenutno mogu osigurati prema važećim propisima, kako u sustavu socijalne skrbi tako i u drugim sustavima.

Opis poslova:

 • primanje stranaka i upoznavanje istih sa postupkom
 • određivanje tijek postupka
 • vođenje intervjua, terenski izvid
 • pribavljanje potrebnih isprava i podataka
 • saslušavanje stranaka i svjedoka
 • izrađivanje socijalne anamneze i individualnih planova
 • utvrđivanje obveza uzdržavanja
 • obilazak i praćenje materijalnih i drugih prilika
 • rješavanje u prvom stupnju u pravu na stalnu i jednokratnu pomoć,
 • izrada rješenja drugih prava na novčane naknade u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi
 • drugi poslovi

Stručna cjelina za zaštitu djece, mladih i obitelji – 049/588-090; 049/588-110

Stručni radnici : Gordana Tkalec, dipl.soc.radnica

Davorka Forko, mag.soc.rada

Sinja Bajić, dipl. iur.

Boris Brežnjak, prof.psihologije

Na poslovima zaštite i tretmana djece i mladeži s poremećajima u ponašanju radi psiholog, socijalni radnik i pravnik.

Stručni timovi Odjela za zaštitu djecu, mladih i obitelj provode postupke iz područja obiteljsko pravne zaštite:

 • poslovi pružanja usluga za djecu, mladež i obitelj obuhvaćaju sve poslove koji proizlaze iz Obiteljskog zakona  te Zakona o socijalnoj skrbi i drugih materijalnih propisa   koje primjenjuje centar, a  reguliraju prava i obveze te se  odnose  na djecu, mladež i obitelj
 • sudjelovanje u izradi sveobuhvatne procjene obiteljskih rizika, snaga i potreba, procjene ugroženosti prava i dobrobiti djeteta, a u skladu s planom procjene i planom intervencija
 • sudjelovanje u provođenju obveznog savjetovanja prije postupka razvoda braka
 • sudjelovanje u izradi mišljenja o sklapanju braka prije punoljetnosti
 • sudjelovanje u praćenju prilagodbe djeteta  u posvojiteljskoj obitelji
 • drugi poslovi

Stručna cjelina za zaštitu odraslih osoba – 049/588-096; 049/588-092

Stručni radnici : Snježana Degač, dipl. soc. radnica

Snježana Sitar Smetko, dipl.soc.radnica

Verica Sugnetić, mag. soc. rada

Boris Brežnjak, prof.psihologije

Stručnu cjelinu za zaštitu odraslih osoba  čine stručni timovi u sastavu socijalni radnik i pravnik kojima se po potrebi pridružuje i  psiholog.

Stručna cjelina za zaštitu odraslih osoba obavlja poslove zaštite:

 • starijih i nemoćnih osoba,
 • psihički bolesnih odraslih osoba,
 • odraslih osoba pod skrbništvom,
 • osoba s invaliditetom,
 • bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena zdravstvenog stanja ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
 • odraslih osoba ovisnih ovisnih o alkoholu i drogama ili drugim opojnim sredstvima,
 • odraslih osoba društveno neprihvatljivog ponašanja,
 • odraslih osoba koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora ili su otpuštene s izdržavanja kazne i
 • odraslih osoba žrtava obiteljskog nasilja

 Stručna cjelina za udomiteljstvo -049/588-097

Stručni radnici: Verica Sugnetić, mag. soc. rada

Sinja Bajić, dipl.iur.

Boris Brežnjak, prof. psihologije

Stručnu cjelinu za udomiteljstvo  čine socijalni radnik, psiholog i pravnik.

Posao stručne cjeline  za udomiteljstvo je:

 • provođenje postupka utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta za davanje, obnavljanje, prestanak i oduzimanje dozvole za obavljanje udomiteljstva za djecu i odrasle osobe
 • izrađivanje individualnog plana za korisnika smještenog u udomiteljskoj obitelji
 • provođenje nadzora nad kvalitetom skrbi u udomiteljskoj obitelji
 • osposobljavanje udomitelja i članova obitelji

U svrhu promoviranja udomiteljstva organiziraju se  susreti i druženja udomiteljskih obitelji.

IV. RAČUNOVODSTVENI I FINANCIJSKI POSLOVI

Radnice: Jadranka Lukić, bacc.ekom. – voditelj računovodstva

Marija Frčko, ekonom. teh. – blagajna

Tel: 049/588-098; 049/461-107

Fax: 049/461-107

Poslovi računovodstva obuhvaćaju poslove:

 • Praćenje financijskih, pravnih i poreznih aspekta u poslovanju Centra
 • Kontroliranje i upravljanje troškovima u skladu sa godišnjim proračunom Centra
 • Provođenje, knjiženje i vođenje poslovnih knjiga
 • Izrađivanje financijskih izvješća u skladu sa potpisanim ugovorima i zakonskim propisima
 • Obračun plaća i drugih naknada radnicima
 • Planiranje i izrada poslovnih akata vezanih uz upravljanje gotovinom, korištenjem opreme i sl.
 • Drugi poslovi prema Pravilniku o sistematizaciji poslova

V. OSTALI POSLOVI

Poslovi čišćenja:

Radnica: Draženka Bočkal

Poslovi obuhvaćaju održavanje i čišćenje uredskih prostorija Centra.

Poslovi zaštitarske službe :  Zaštita-Zagreb d.o.o, Zagreb

Osnovni cilj  novog načina rada je poboljšanje dostupnosti informacijama i uslugama socijalne skrbi svim korisnicima te efikasno i kvalitetno zadovoljavanje potreba  građana za svim vrstama socijalnih usluga.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća molimo da nas kontaktirate , te se unaprijed  zahvaljujemo na svim sugestijama i primjedbama koje bi vodile k ostvarivanju naše vizije.